Анкета за проучване на педагогическото мнение за дейността на информационни и посетителски центрове на Министерството на околната среда и водите по отношение на екологичното образование

Изх. № РУО1-25244/30.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РИОСВ – Велико Търново с изх.№ И-153(1)/22.06.2022 г., вх. № РУО1-24113/22.06.2022 г., Ви уведомявам, че

РИОСВ – Велико Търново, извършва прочуване на педагогическото мислене за дейността на информационни и посетителски центрове на Министерството на околната среда и водите по отношение на екологичното образование.

Анкетата е анонимна и доброволна. Включва 46 въпроса. Подготвена е в Google формуляри. Крайният срок за попълване е 14 юли 2022г., с възможност за удължаване с един месец. Съдържа няколко рубрики с твърдения:

– Темата за опазване на околната среда,

– Институционална подкрепа за екологичното образование в извънкласна и извънучилищна среда

– Обучението извън класната стая и взаимодействие със структурите на МОСВ

– Образователни инициативи и дейности на структурите на МОСВ

– Взаимодействие със структурите на МОСВ

– Дейности в подкрепа на училищното обучение по опазване на околната среда, предлагани от структурите на МОСВ

– Учене, развитие и ангажираност към околната среда

– Обществена подкрепа за екологичното образование в извънкласна и извънучилищна среда, както и информация за анкетирания и възможност за свободен отговор с мнения и коментари.

Моля да сведете информацията за анкетата до знанието на учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД