Анкета за проучване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-10182/10.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА                                    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 г. относно проучване на индивидуалните потребности от продължаваща квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Ви уведомявам, че с цел анализ на осъществените и за планиране на регионални квалификационни форми за учебната 2023/2024 г.  са разработени анкетни формуляри (за учители, други педагогически специалисти, заместник-директори и директори).

Моля да информирате педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция и да ги мотивирате за попълване на анкетните формуляри.

Очаквам попълнените анкетни формуляри от Вас и от всички педагогически специалисти на посочените линкове, в срок до 09.06.2023 г. 

 

За учители и други педагогически специалисти:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOD1TzRS2plVRBX7AveEncNXIvnwBbWBQBJmXRlLUId0hbTw/viewform?usp=pp_url

 

За директори  и заместник-директори:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZPBueG35YHnOwnhfdSW-d3q1vp0qeUg2jf1Xw2plnWuit3g/viewform?usp=pp_url

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД