Анкета за проучване на потребностите от квалификация на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-11512/09.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г. относно проучване на индивидуалните потребности от продължаваща квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Ви уведомявам, че с цел анализ на осъществените и за планиране на регионални квалификационни форми за учебната 2024/2025 г. са разработени анкетни формуляри (за учители, други педагогически специалисти, заместник-директори и директори).

Моля да информирате педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция и да ги мотивирате за попълване на анкетните формуляри.

Очаквам попълнените анкетни формуляри от Вас и от всички педагогически специалисти на посочените линкове в срок до 10.06.2024. 

За учители и други педагогически специалисти: https://forms.gle/WKCWWtLCmL898nJX8

За директори и заместник-директори: https://forms.gle/iXUF55L2tzF9tDZS7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД