Анкета за училища от Столична община

Изх. № РУО1-13557/28.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13472/27.04.2021 г. относно проучване по проект за изграждане на „Модел за подобряване на средата за подготовка и квалификация на кадри чрез иновативни подходи“, Ви уведомявам, че Столична община се обръща за съдействие към образователните институции чрез попълване до 14.05.2021 г.  на анкета за технологичното ниво на повереното Ви училище на адрес:

https://forms.gle/MJArz8tLrEhgAKaF6

Проучването ще подпомогне създаването на редица инструменти, като:

  • онлайн карта с технологични ресурси, които учениците, учителите и бизнесът да използват;
  • реализация на обучения, насочени от компаниите към учениците;
  • намиране на възможности за финансиране, насочени към дигиталните компетентности в училище и други.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД