Анкета на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. РУО1-2081/26.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                            

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1918/24.01.2023 г., Ви уведомявам, че Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ инициира провеждане на анкета сред работодателите относно знанията и уменията на възпитаниците на факултета, с оглед изискванията на пазара на труда.

Линк към анкетата: https://opinion.uni-sofia.bg/index.php/536663?lang=bg

 

ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД