Анкета на МОН за осигурена топла вода за битови нужди

Изх. № РУО1-21424/18.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-21423/18.08.2020 г. и приложена от тях „Анкета за осигурена топла вода за битови нужди“ моля в срок до края на деня на 20.08.2020 г. (четвъртък) да я попълните.

Същата може да бъде намерена на посочения линк: https://forms.gle/xWFUsDf2mKnq3s8R6

 

Анкетата от писмо с изх. № РУО1-21386/18.08.2020 г. също се попълва – срок до 19.08.2020 г. 16:00 ч..

Линк към анкетата – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchrTQ4V2_WTmCK9m-pwh2C7jqz00faifxXNV7qNi4QmHPt3A/viewform?usp=sf_link

Моля да попълните двете анкети в указаните срокове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД