Анкета сред ученици на възраст 11-16 години от столични училища на тема „Достъп до култура“

Изх. № РУО1-16611/28.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-16344/27.05.2021 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на европейски проект „Достъп до култура за всички” (АCCESS) по програма  УРБАКТ III на ЕС, който е насочен към активно сътрудничество между осем европейски столици и разглежда важността на приобщаващите културни политики Столична община, в качеството й на партньор по проекта провежда онлайн анкетно проучване сред учениците на възраст 11 – 16 години на територията на град София на тема „Достъп до култура“. Анкетата е достъпна до 15 юни 2021 г. включително на адрес: https://bit.ly/3bPZ78W

За контакти и допълнителни въпроси: Дончо Христев – старши експерт, Дирекция „Култура“, Столична община – 0884 660 669.

Моля за Вашето съдействие учениците от повереното Ви училище да вземат активно участие в проучването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД