Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от участие в обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-5287/26.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-4950/25.01.2022 г. относно извършване на оценка на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) Ви уведомявам, че в срок до 11.02.2022 г. всички педагогически специалисти, които са участвали в обучения по Дейност 1 от проекта /от неговото начало до последната кампания/ следва да попълнят „Анкетна карта за оценка на удовлетвореността от участие в обучения по проекти по ОПНОИР с конкретен бенефициент МОН“ на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSense2ZbV0Ta4pcbIm6fJLXO-ObGd2mTMtL2iMRg8fP2Avuhg/viewform

Моля да създадете необходимата организация за попълване на анкетната карта в определения срок.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД