Апробиране на Методология за измерване на уменията по медийна грамотност на гимназисти

Изх. № РУО1-29247/20.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-337/14.10.2020г., вх.№ РУО1-28700/15.10.2020г., Ви уведомявам, че Коалиция за медийна грамотност съвместно с Министерство на образованието и науката  предлагат за апробиране Методология за измерване на умения по медийна грамотност на гимназисти, разработена по модел на Програмата за международното оценяване на учениците (PISA) и съобразена с Рамката за дигитална компетентност на Европейската комисия.
МОН подкрепя усилията на Коалицията за медийна грамотност за идентифициране на дефицитите в дигитално-медийните умения на българските ученици и за синхронизиране на компетентностите, определени с учебните програми у нас и с Европейската референтна рамка за дигитални компетентности.

Предвижда се всяко училище, което се включи, да участва с три паралелки от X клас, като във всяка паралелка ще се тества по една серия въпроси.

Предстоящата апробация ще се извърши онлайн чрез платформата: https://gramoten.li

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД