Безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в общинските, държавните и частните детски градини и училища

Рег. № РУО1-5950/23.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ И

ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на писмо №9105-53/ 20.02.2024 г. на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-5339/ 20.02.2024 г. за изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в общинските, държавните и частните детски градини и училища, Ви информирам следното:

 1. В изпълнение на чл. 1, чл. 1а, чл. 2, ал. 1 от цитираното Постановление, за учебната 2024-2025 година за безвъзмездно ползване се осигуряват:
 2. Познавателни книжки за първа възрастова група, за втора възрастова група, за трета възрастова група и за четвърта възрастова група. Закупуват се за всяка учебна година.
 3. Учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за I клас. Закупуват се за всяка учебна година.
 4. Учебни помагала за II клас, които са одобрени в единната система с учебниците.

Учебната 2024 – 2025 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за II клас и на електронно четимите учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебници и учебни комплекти за III клас, които ще се закупуват отново за всички ученици и ще се ползват три учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027. За учебната 2024 – 2025 година ще бъдат отпуснати средства за закупуване на електронно четимите учебници за 3 учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027.
 2. Учебни помагала за IV клас, които са одобрени в единната система с учебниците.

Учебната 2024 – 2025 година ще бъде трета година на ползване на учебниците за IV клас и на електронно четимите учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. Учебната 2024 – 2025 година ще бъде втора година на ползване на всички учебници за V клас и на електронно четимите учебници (без учебниците по учебния предмет история и цивилизации и по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии). Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Учебната 2024 – 2025 година ще бъде трета година на ползване на учебниците за V клас по учебния предмет история и цивилизации и по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии и на електронно четимите им учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходните две учебни години.

 1. Учебната 2024 – 2025 година ще бъде втора година на ползване на всички учебници за VI клас и на електронно четимите учебници (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии). Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

Учебната 2024 – 2025 година ще бъде трета година на ползване на учебниците за VI клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии и на електронно четимите им учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходните две учебни години.

 1. Учебници за VII клас ще се закупуват отново за всички ученици (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) и ще се ползват три учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027. За учебната 2024 – 2025 година ще бъдат отпуснати средства за закупуване на достъп до електронно четимите учебници за 3 учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027.

Учебната 2024 – 2025 година ще бъде втора година на ползване на учебниците за VII клас по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии и на електронно четимите им учебници. Допълнителни средства за закупуването им ще бъдат предоставени само в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година.

 1. С изменението и допълнението през месец февруари 2023 г. на Закона за предучилищното и училищното образование се разширява обхватът на предоставяните за безвъзмездно ползване учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници. За всички ученици от VIII до XII клас се предоставят: учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници по общообразователните учебни предмети; учебни комплекти и електронно четими учебници по учебния предмет майчин език; учебници и електронно четими учебници по учебния предмет религия.

За учебната 2024 – 2025 година за безвъзмездно ползване се осигуряват:

 1. Учебници и учебни комплекти за VIII клас, за IX клас, за X клас, за XI клас и за XII клас по учебните предмети от общообразователната подготовка. Учебниците ще се ползват три учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027, а учебните помагала, които са част от учебния комплект, ще се закупуват за всяка учебна година. Електронно четимите учебници също ще се ползват 3 учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027.
 2. Учебни комплекти за I клас, за II клас, за III клас, за IV клас, за V клас, за VI клас и за VII клас по учебния предмет майчин език. Учебниците ще се ползват три учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027, а учебните помагала, които са част от учебния комплект, ще се закупуват за всяка учебна година. Електронно четимите учебници също ще се ползват 3 учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027.
 3. Учебници за I клас, за II клас, за III клас, за IV клас, за V клас, за VI клас, за VII клас, за VIII клас, за IX клас, за X клас,-за XI клас и за XII клас по учебния предмет религия. Учебниците и електронно четимите учебници ще се ползват три учебни години: 2024 – 2025, 2025 – 2026 и 2026 – 2027.

III. За учебната 2024 – 2025 година нормативите за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала, които са част от учебния комплект, са:

 1. За всяко дете в първа възрастова група, във втора възрастова група, в трета възрастова група и в четвърта възрастова група – сума в размер на 44,50 лв. за закупуване на познавателни книжки.
 2. За всеки ученик в I клас – сума в размер на 82,78 лв., в това число:
 • сума от 80,37 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума от 2,41 лв. за осигуряване на електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик във II клас – сума в размер на 38,76 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За II клас са предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 77,49 лв. за учебници и 4,13 лв. за електронно четими учебници.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За всеки ученик в III клас – сума в размер на 143,13 лв., в това число:
 • сума от 136,36 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума от 6,77 лв. за осигуряване на електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик в IV клас – сума в размер на 55,98 лв. за закупуване на учебни помагала, които са част от учебния комплект.

За IV клас ще бъдат предвидени и допълнителни средства за закупуване на учебници и за осигуряване на електронно четими учебници в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходните две учебни години – сума в размер на 91,84 лв. за учебници и 2,44 лв. за електронно четими учебници.

 1. За V клас са предвидени средства за:
 • закупуване на допълнителни учебници (без учебниците по учебния предмет история и цивилизации и без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 139,75 лв. в това число:
 • сума от 132,68 лв. за закупуване на учебници;
 • сума от 7,07 лв. за осигуряване на електронно четими учебници.

Закупуване на допълнителни учебници по учебния предмет история и цивилизации в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходните две учебни години – сума в размер на 25,05 лв., в това число:

 • сума от 24,40 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 0,65 лв. за осигуряване на електронно четимия учебник.

Закупуване на допълнителни учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходните две учебни години – сума в размер на 25,38 лв., в това число:

 • сума от 24,72 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 0,66 лв. за осигуряване на електронно четимия учебник.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За VI клас са предвидени средства за:

Закупуване на допълнителни учебници (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 176,04 лв. в това число:

 • сума от 167,13 лв. за закупуване на учебници;
 • сума от 8,91 лв. за осигуряване на електронно четими учебници.

Закупуване на допълнителни учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходните две учебни години – сума в размер на 25,43 лв., в това число:

 • сума от 24,77 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 0,66 лв. за осигуряване на електронно четимия учебник.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За VII клас са предвидени средства за:

Закупуване на учебници (без учебниците по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии) – сума в размер на 194,10 лв. в това число:

 • сума от 179,72 лв. за закупуване на учебници;
 • сума от 14,38 лв. за осигуряване на електронно четими учебници.

Закупуване на допълнителни учебници по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии в случай на увеличаване броя на учениците спрямо предходната учебна година – сума в размер на 26,13 лв., в това число:

 • сума от 24,81 лв. за закупуване на учебника;
 • сума от 1,32 лв. за осигуряване на електронно четимия учебник.

Допълнителните средства са изчислени в съответствие с чл. 7 от ПМС № 79 от 13.04.2016 година.

 1. За всеки ученик в VIII клас – 319,20 лв., в това число:
 • сума от 300 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума от 19,20 лв. за осигуряване на електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик в IX клас – 320,80 лв., в това число:
 • сума от 300 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума от 20,80 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик в X клас – 320,80 лв., в това число:
 • сума от 300 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума от 20,80 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик в XI клас – 160,40 лв., в това число:
 • сума от 150 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума от 10,40 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За всеки ученик в XII клас – 160,40 лв., в това число:
 • сума от 150 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти;
 • сума от 10,40 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За учениците, изучаващи учебния предмет майчин език – 15,88 лв., в това число:
 • сума от 15 лв. за закупуване на учебни комплекти;
 • сума от 0,88 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.
 1. За учениците, изучаващи учебния предмет религия – 12,96 лв., в това число:
 • сума от 12 лв. за закупуване на учебници;
 • сума от 0,96 лв. за осигуряване на достъп до електронно четими учебници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО / СОФИЯ-ГРАД