Безплатна профилактика и очен преглед и/или скриниг на учащи деца и младежи до 18 години

Изх. № РУО1-20650/07.08.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-169/03.08.2020 г., вх.№ РУО 1-20240/03.08.2020г., Ви уведомявам, че Kwiat ООД организират безплатна профилактика и очен преглед и/или скриниг на учащи деца и младежи до 18 години. Очният скрининг позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при офталмолог. Често децата много успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно като недостиг на внимание, свръхактивност, неспособност за учене..

Във връзка с предстоящото провеждане на кампанията по Ваша преценка на първата родителска среща може да уведомите родителите на учениците от повереното Ви училище. Организаторите на кампанията са подготвили плакати, които ще получите допълнително.

Обръщам внимание за спазване на разпоредбите на чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал.1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД