ВАЖНО! Крайна дата за въвеждане на темите на занятията

Изх. № РУО1 – 5048/25.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ВАЖНО! Крайна дата за въвеждане на темите на занятията

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден, Ви уведомявам,  че до 29 февруари 2020 г. следва да бъде въведена информацията в електронната платформа за създадените клубове по интереси в повереното Ви училище. Това включва – въвеждане на програмата за обучение на групата от ръководителя на клуба за целия период на занятията, утвърждаването й от директора на училището, въвеждане на всички ученици от групата. След тази дата единствено директорът може да отключва програмата като корекция ще може да се прави само на датата на дадено занятие.
Обръщам внимание, че присъствията следва да се въвеждат регулярно от ръководителя.

За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта – Ралица Войнова на електронен адрес [email protected] и тел. 02/9356067.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД