ВАЖНО! Насоки за действия при епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания

Изх. № РУО1 – 6444/11.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ВАЖНО! Насоки за действия при епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на разпространение на COVID-19, Ви уведомявам, че е необходимо:

  1. Стриктно да спазвате заповедите и указанията на министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, кмет на Столична община, областния управител и на директора на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ).
  2. Да създадете организация за извършване на дезинфекция на класните стаи и общите помещения в сградата на повереното Ви училище. Моля да се запознаете и следвате указанията, постъпили от СРЗИ в РУО – София-град с вх. № РУО 1 -6423/11.03.2020 г. – „ Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19“, които може да намерите в Приложение 1 или на следния адрес: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=563:covid-19-desinfection-08032020&lang=bg
  3. Във всяка образователна институция да се осигурят необходимите материали за дезинфекция на под и повърхности, течен сапун за миене на ръцете.
  4. Да проведете инструктаж на педагогическия и непедагогическия персонал, относно спазването на хигиенните норми, правила за поведение при състояние на епидемия и препоръките, направени от здравните власти.
  5. Да създадете организация всеки учебен час и педагогическа ситуация в детските градини да започва с 5-минутен инструктаж за миене на ръцете и съблюдаване на единни хигиенни правила.
  6. Да потърсите възможност за разполагане на училищните мебели по начин, гарантиращ лично пространство и ограничаващ прекия физически контакт.
  7. Спазване на препоръката на здравните власти за използване на индивидуални учебни пособия.

Приложение 1: Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД