Валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене

Изх. № РУО1-13900/12.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, училища с професионални паралелки И НА ЧАСТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо на МОН с вх. № РУО 1-13491/10.06.2020 г. относно предоставяне на документи и информация във връзка с провеждане на одит „Професионално образование за възрастни“ за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2019 г., е необходимо да  предоставите информация в табличен вид за осъщественото от Вас валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене, в срок до 12.00 часа на 16.06.2020 г., както следва:

  1. Справка за брой валидирани лица.
  2. Справка за стойността на извършеното валидиране.

Посочените справки се попълват само от образователната институция, осъществила валидиране през посочения период и се изпращат на e-mail: [email protected].

За осъщественото валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2019 г., в същия срок, следва да представите в РУО – София-град правилниците за дейността и вътрешните системи за осигуряване на качеството с включена процедура за валидиране, заверени с гриф „Вярно с оригинала“ подпис и печат.

С оглед гореизложеното, в същия срок, професионалните гимназии, училищата с професионални паралелки, училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните колежи, всички следва да попълнят информация за възможностите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене, като посочат кодовете на професиите и специалностите, по които предлагат валидиране, на следния линк: https://forms.gle/gbrJmQqcdDz63h7V6

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД