Вечерна и задочна форми на обучение

Изх. №РУО1-11936/23.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ВЕЧЕРНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИE

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г., във връзка с анализ на тенденцията за осъществяване на обучение във вечерна и задочна форма, моля в срок до 13.04.2022 г. да изпратите на e-mail: [email protected] попълнени приложените справки.

 

Приложение:

  1. Справка за вечерна форма на обучение.
  2. Справка за задочна форма на обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-851/17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град/