Видеонаблюдение за ДЗИ

Изх. № РУО1-13483/27.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на ДЗИ през учебната 2020/2021 година и в изпълнение на чл. 82а от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви изпращам Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение.

Необходимо е да попълните анкета за текущо техническо състояние в срок до 12:00 ч. на 11.05.2021 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_YNlFSL7j33upabsgVsB2YxlAOKUuwhDyQg5xOn17rf77A/viewform?usp=sf_link

 

Приложение:

Анкетна карта

Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД