Видеонаблюдение за НВО в VII и X клас

Изх. № РУО1-17155/01.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В 7 КЛАС И 10 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На основание Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за организацията и провеждането на НВО в VII клас и в X клас през учебната 2020/2021 година и в изпълнение на чл. 54а от Наредба № 11/28.08.2020 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви изпращам Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение.

Необходимо е да попълните анкетна карта за текущо техническо състояние в срок до 12:00 ч. на 02.05.2021 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDQUUuaQd-qjsymFoVZXtNKJJVKGLcAL02CagDS6ToIOWZ9w/viewform?usp=sf_link

 

Приложение:

  1. Инструкцията за работа с портала за видеонаблюдение.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД