Виртуално изложение на иновативни училища в София

Изх. РУО1-14748/18.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Бързото развитие на информационните технологии в последните десетилетия и масовото навлизане на дигитализацията в различни области на обществения живот поставят пред съвременното образование предизвикателства, на които трябва да се отговори адекватно и своевременно. Съвременните тенденции са да се търсят  нови, модерни начини на представяне на училища и гимназии и да се достига до младите хора и техните родители през интернет, където те да осъществяват виртуални срещи, социални контакти, да общуват и четат.

Министерство на образованието и науката ежегодно приема проекти за кандидатстване за иновативно училище на неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища, като се ангажира да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

В тази връзка през месец май 2022 г. ще стартира първото уеб базирано виртуално изложение/платформа с „живо“ изложение на иновативни училища в София, което ще предостави възможност за ефективен контакт между всички заинтересовани страни – учители, родители, ученици, партньорски институции от всички сфери на обществения живот и бизнеса. В него заинтересованите страни ще могат да разгледат щандовете на всяко училище участник и да получат най-важната информация по време на изложението “на живо”, в което Вие ще можете да представите своето училище по нов и иновативен начин.

Участието на всяко иновативно училище е напълно безплатно, като всеки месец могат да се предоставят от Вас, нови обновени материали и данни, които да се публикуват в изложението.

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката внася в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година.

В тази връзка се обръщам към директорите на столичните иновативни училища, съгласно одобрен от МС списък за учебната 2021/2022 година, с молба всяко от училищата да вземе участие във виртуалното изложение като в рамките на два работни дни да попълните приложения шаблон, за да се подготви Вашият щанд за изложението. Предоставената от Вас информация ще може да прегледате и промените в рамките на седмица, а след това по Ваше желание може да се обновява ежемесечно.

Благодаря на екипите на иновативните училища, които вече са част от виртуалното изложение и са предоставили цялата необходима информация.

Информацията следва да бъде изпратена на имейл [email protected]. За допълнителни въпроси можете да се свържете с Васил Анастасов на телефон 088 450 7676.

 

Приложение:

Шаблон за изготвяне на щанд: https://docs.google.com/forms/d/1qKDpIhWPOFeAZ9UWoBNs4aqLfhIFaL4kXGR8N0l1QcE/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД