ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M2OP001-3.018 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Изх. №РУО1-19536/27.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НА УЧИЛИЩАТА, ОСИГУРЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с № 9105-251/23.07.2020 г., вх. № РУО 1-19336/24.07.2020 г., с указания за включване в проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Повече информация може да получите на следния интернет адрес: www.opnoir.bg.

За участие в посочената процедура е необходимо всяка детска градина и всяко училище в срок до 31.07.2020 г.:

  1. Да попълни и представи в РУО – София-град приложените към писмото документи:
    • Заявление за участие /съгласно приложения образец с изх. № и печат; данните на заявлението следва да съответстват на посочените в гугъл формуляр данни/.
    • Декларация за липса на двойно финансиране /съгласно приложения образец/.

2. Да попълни гугъл формуляр с данни на образователната институция и заявено желание за участие в проекта на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzUmCkVuy1GJdli0OB28LX-Fxks25uXpu4TCNKVb6hP6f5rw/viewform

 

Приложение:

  1. Писмо на МОН с приложени документи с вх. № РУО 1-19336/24.07.2020 г. (заявление, декларация)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД