Вписване на оценките в Удостоверението за завършен първи гимназиален етап на учениците, които са положили изпит по НВО в X клас

Изх. № РУО1-21276/28.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ИМАТ УЧЕНИЦИ, ПОЛОЖИЛИ ИЗПИТ ПО НВО В X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-21207/28.06.2021 г. относно вписване на оценките в Удостоверението за завършен първи гимназиален етап на учениците, които са положили изпит по НВО в X клас Ви информирам, че на основание чл. 52, ал. 15 на Наредба № 11 от 01.09. 2016 г., в Удостоверението за завършен първи гимназиален етап се записва процента от максималния брой точки, изразен в точки. В платформата https://admin.zamaturite.bg ще се визуализират и двата резултата – единият от оценяването и другият като % от максималния брой точки.

Уведомявам директорите на училищата, които имат ученици, положили изпит по НВО ИТИДК в X клас, че съгласно чл. 53, ал. 3 на Наредба № 11 от 01.09. 2016 г. „при условие, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности“. След текста в удостоверението „Ниво от Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности“ е необходимо да се изпише текста „самостоятелно ниво на владеене“, само за учениците, отговарящи на горното условие. В Удостоверението за завършен първи гимназиален етап в реда за това НВО следва да се изпише Информационни технологии!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД