Вписване на резултатите от изпитите от националните външни оценявания в съответния документ за завършена степен или етап

Изх. № РУО1- 25777/04.07.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-251/01.07.2022 г, с вх. № РУО 1-25394/01.07.2022 г. относно зачестили запитвания от страна на родители, Ви уведомявам, че резултатите от изпитите от националните външни оценявания в края на VII и в края на X клас се отразяват само като брой точки с точност до 0,01 в съответния документ за завършена степен или етап.

Напомням, че приравняването им към оценки по чл. 9, ал.1 от Наредба №11/01.09.2016 г., издадена от  министъра на образованието и науката за резултатите от оценяване на резултатите от обучението на учениците и отразяването им като текущи оценки противоречи на нормативната уредба.

В писмото на МОН се обръща внимание, че разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Наредба №11/01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката за резултатите от оценяване на резултатите от обучението на учениците /Когато оценката от изпит от национално външно оценяване при записване с качествен и с количествен показател е слаб(2), оценката не се записва в документа за завършване на съответния етап и не оказва влияние за преминаване в по-горен клас/ се прилага само в случаите на националното външно оценяване в края на IV клас.

Моля в срок до 08.07.2022 г. да внесете доклад до началника на РУО – София-град чрез системата за сигурното електронно връчване относно изпълнението на горепосочените нормативни текстове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД