Втори етап от оценяването на проектите на учебници за XI клас и на учебните комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1 от Общоевропейската езикова рамка

Изх. № РУО1-7843/07.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-7796/07.04.2020 г., по повод откритите със заповед  №РД 09-2793/04.10.2018 г. на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за XI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка, на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво В1.1 и на ниво В2.1 от Общоевропейската езикова рамка Ви уведомявам, че със заповед №РД 09-724/03.04.2020 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проекти на учебници и учебни комплекти. Дейностите по организацията и провеждането на оценяването за пригодност са съобразени с обявеното извънредно положение в страната, като са въведени съществени промени спрямо оценяването през предходните години:

  • проектите на учебници и учебни комплекти няма да бъдат разпространявани до училищата под формата на готово книжно тяло, а ще бъде осигурен достъп на оценяващите учители до електронно четими проекти (съдържанието им е напълно идентично със съдържанието на печатното издание на проекта на учебник или учебен комплект);
  • отпада необходимостта директорите на училищата да попълват приемо-предавателни протоколи за доставка и протоколи за недоставени проекти. Картите с обобщените резултати на училището няма да се предоставят в РУО и съответно комисията в РУО няма да ги потвърждава.

В Указанията са разписани конкретните дейности по оценяване за пригодността на проектите, за които отговарят началникът на регионалното управление на образованието и директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика към Указанията са посочени сроковете за всяка дейност.

Указанията, приложени към тях и списъкът с училищата , в които ще се извършва оценяване пригодността за прилагане в училище  на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД