Втори етап от оценяването на проекти на учебници за профилирана подготовка за XI и ХII клас

Изх. № РУО1-23368/12.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ  ВЪВ ВТОРИ ЕТАП

ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ ЗА ПРОФИЛИРАНА

ПОДГОТОВКА ЗА XI и XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-215/09.07.2021 г., вх. № РУО1 – 23183 / 909.07.2021 г. относно  провеждането на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за профилирана подготовка за XI и XII клас по учебните предмети биология и здравно образование, предприемачество, чужд език — испански език, за постигане на ниво В 1.1 и за постигане на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), и чужд език  руски език, за постигане на ниво В1.1 и за постигане на ниво В1 по ОЕЕР, Ви уведомявам, че със Заповед № РД 09-1386/08.07.2021 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и списъците на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници. Със заповедта е определена и формата, под която ще се извърши оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници — електронно четим проект на учебник, наличен на интернет адрес, чрез който да се осъществи електронен достъп до него.

В указанията са разписани конкретните дейности по оценяване за пригодността на проектите, за които отговарят началникът на регионалното управление на образованието (РУО) и директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика към указанията са посочени сроковете за всяка дейност.

Заповедта, с която са утвърдени указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници”

Предвид интеграцията на уеб-базираната система, подпомагаща организирането и провеждането на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници (на интернет адрес https://uchebnici.mon.bg) със служебните електронни профили на директорите и учителите – @edu.mon.bg, достъпът на директори и учители до системата и работата в нея се осъществява само чрез техните @edu.mon.bg електронни профили.

В изпълнение на т. 2.1. от Указанието със заповед на началника на РУО – София-град е определена комисия за организиране и провеждане на процедурите за оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници от старши експерти в РУО – София-град в състав: Вера Влахова – председател, и членове Диана Джарова, Петя Иванова и Велина Томова.

Във връзка със задължението по т. 2.2. от Указанието е необходимо директорите, които преподават учебния предмет в съответния етап от степента на образование и ще оценяват пригодността за прилагане в училище на съответните проекти, в срок до 19.07.2021 г. да попълнят следния формуляр:

https://forms.gle/MDAkwxsipwPHH2gj9

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД