Втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Изх. № РУО1-5730/17.02.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5629/16.02.2021 г. Ви уведомявам, че Управляващият орган на Оператива програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 организира втори информационен ден по отворената за кандидатстване процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“, който ще се проведе на 23 февруари 2021 г.  от 10:00 часа онлайн чрез платформа ZOOM.
Подробна информация ще намерите в приложените поканапрограма и инструкция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД