Втори национален детски конкурс на тема: „Мартеници от гайтан“

Изх. № РУО1-664/13.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-485/10.01.2020 г., Ви уведомявам, че Регионалният етнографски музей на открито „Етър“, гр. Габрово организира Втори национален детски конкурс на тема: „Мартеници от гайтан“.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД