Втори онлайн информационен ден по обявена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Изх. № РУО1-10677/14.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, вх. № РУО1-10297/10.03.2022 г., приложено Ви изпращам програма и формуляр за регистрация за участие във Втория информационен ден по обявена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Допустимите кандидати по цитираната процедура са училища с гимназиален етап и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища с гимназиален етап, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

Информационният ден ще се проведе през платформата Zoom на 17.03.2022 г., четвъртък от 10:00 часа, като е необходима регистрация на кирилица до 16.03. 2022 г. включително, на следния линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfumqrT4tE9x4o6L1P1lY391XXkuubHtJ

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, в информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active, както и на единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096

Лице за контакти: Мая Лашова, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИАПО, e-mail: [email protected]

Приложения:

  1. Указания за участие и провеждане на Втория онлайн информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ чрез платформа Zoom.
  2. Програма на информационния ден.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД