Въвеждане в експлоатация на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1- 5883/01.02.2022 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Във връзка с получено от Министерство на образованието и науката писмо, № 9105-43/31.01.2022 г. с рег. № РУО1 – 5815/31.01.2022 г. Ви информирам:
Във връзка с въвеждане в реална експлоатация на Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО), в нея е създадена платформа за подпомагане на потребителите (хелпдеск), чрез която потребителите подават сигнали за проблеми и получават отговори от екипа на Изпълнителя, от обучените експерти от съответното РУО, от експертите от МОН.
За оптимизиране на процесите по поддръжка, директорите на всички образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование, следва преди да зададат въпрос или заявка за проблем в системата за поддръжка, да се запознаят подробно с предоставената информация (ръководства за работа, упътвания, записи от уебинарите).
Преди да зададете въпрос или пуснете заявка за проблем в Поддръжка, моля запознайте се подробно с предоставената информация в ръководствата за работа, които се появяват в горния десен ъгъл при ВЪПРОСИТЕЛНАТА, както и със записи от уебинарите, които можете да гледате, като натиснете следните линкове:

Общо въведение в НЕИСПУО Списък-образец № 1, Списък-образец № 3 – YouTube
Записване и отписване на деца/ученици. Лично образователно дело (ЛОД) – YouTube
Общо въведение в НЕИСПУО Списък-образец № 3; Записване и отписване на деца/ученици – YouTube

Ако отговорът на въпроса е вече наличен, възможно е институцията да не получи отговор в системата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД