Въвеждане в експлоатация на Национална електронна информационна система

Изх. № РУО1-39501/01.12.2021г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Информирам Ви, че с получено писмо № 9105-133/29.11.2021 г., Министерство на образованието и науката и съгласно чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Министерството на образованието и науката осигурява създаването и внедряването на всички електронни продукти, необходими за функционирането на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

В изпълнение на разпоредбите на закона и наредбата, по задание, на МОН беше разработена НЕИСПУО, която предстои да бъде въведена в експлоатация за системата на предучилищното и училищното образование.

НЕИСПУО се използва безвъзмездно от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

С цел спокойно преминаване на работата от сега действащите модули и регистри на НЕИСПУО към новата система НЕИСПУО е осигурен преходен период на успоредно на двете системи и достатъчно технологично време за запознаване с новите функционалности.

Издадените, до края на м. декември 2021 година, документи, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения по досегашния начин в старата система. След извършване на автоматично прехвърляне на данните от стария регистър (в периода 1 — 10 януари 2022 година) в новата НЕИСПУО, всички издадени документи ще се въвеждат в нея.

След приключване на кампанията по актуализиране през м. декември (и изчистване на дублираните деца и ученици), всички съществуващи данни ще бъдат прехвърлени автоматично в новата система, а старата ще бъде спряна и данните в нея архивирани.

  – От м. януари 2022 година всички дейности и процедури ще се осъществяват изцяло през Web – базираната нова система НЕИСПУО.

Тези институции, които изберат да използват външни за системата софтуерни продукти за водене на дневници в електронен вид, следва да изпълняват изискванията на § 13, ал. 2 от ПЗР на Наредба № 8, която гласи „Институциите може да използват избрани от тях софтуерни продукти за водене на дневниците в електронен вид, които осигуряват обработването, наличието и контрола на цялата информация, отразена в реквизитите на хартиения вариант. След внедряване на електронните раздели за дневниците от модул „Документи за дейността на институцията” на НЕИСПУО софтуерните продукти за водене на дневниците в електронен вид трябва да осигуряват съвместимост с НЕИСПУО”. Достъп до служебна информация до определен вид данни от НЕСПУО, на външни доставчици на услуги по договори, сключени с институции от системата на предучилищното и училищното образование, се предоставя по реда на т. VIII от Заповед № РД09-4252/09.11.2021 година на министъра на образованието и науката.

С цел разучаване на функционалностите в новата НЕИСПУО, тя вече е достъпна на адрес https://neispuo.mon.bg. Ръководството за потребителите на софтуера е публикувано в системата.

Вход в системата се осъществява само със служебни профили от типа edu.mon.bg, в зависимост от ролята, която има всеки потребител.

Предоставена е възможност на директорите на образователни институции да делегират права за работа в НЕИСПУО на друг служител (зам.директор, ръководител ИКТ, учител) за определен период от време. Като приложение ще намерите инструкция за начина на делегиране и отнемане на правата, като същата ще бъде налична и в НЕИСПУО.

Обръщам внимание, че всеки акаунт е персонален и трябва да бъде предоставен на определен служител независимо дали акаунта съдържа неговото име или се води институционален.

При възникнали въпроси от институциите в системата на предучилищното и училищното образование старши експертите по ИО и АИ в РУО съдействат съобразно тяхната компетентност. При установени проблеми с правилното функциониране на системите и модулите, могат да подават заявление в уеб базирана система за управление на заявки за поддръжка и/или консултантска помощ, достъпна на адрес: https://helpdesk-neispuo.mon.bg. Алтернативният вариант за даване на заявки за поддръжка и/или консултантска помощ, който може да се използва е централизиран e-mail адрес: [email protected]

Видът и обхватът на информацията в НЕИСПУО, достъпна чрез служебен или публичен достъп са определени със Заповед № РД09-4252/09.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, която Ви изпращам приложено, с цел да се предприемат необходимите действия за осигуряване на персонален достъп за лицата с право на такъв.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

 

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2643/30.11.2021

на началника на РУО – София-град/