ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, СЧИТАНО ОТ 19 МАЙ 2020 г.

Изх. № РУО1-11529/21.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

                                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/уважаеми господин ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 03-723\1/20.05.2020 г. от Столичната регионална здравна  инспекция, вх. № РУО 1-11233/20.05.2020 г., Ви уведомявам, че във връзка с отмяна на заповед № РД-01-268/15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, се въвеждат следните временни противоепидемични мерки, считано от 19 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

 1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т. ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход.

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а) провеждане на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред;

б) провежданет на обучения от:

ба) учебни центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

бб) учебни центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;

бв) учебни центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);

бг) лица, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

бд) висши училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите;

бе) учебни центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;

бж) учебни центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;

бз) центрове за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт;

би) провеждане на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

бй) провеждане на обучения, финансирани с публични средства, по линия на

Националния план за действие по заетостта за 2020 г.

бк) присъствие на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорите на институциите, съответно ректорите на висшите училища, създават организация за стриктно спазване на мерките по т. 12.

З. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

 1. Детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май, 2020 г. включително.
 2. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участници без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ.

Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството за първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020 г., а считано от 05.06.2020 г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика. Допуска се възстановяването на тренировъчния процес за спортистите в Програмата за олимпийска подготовка за 2021 г. единствено в определените за целта специализирани спортни бази.

 1. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
 2. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
 3. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
 4. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
 5. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
 6. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
 7. Дейностите, които не са преустановени или забранени със заповед № РД-01270/19.05.2020 г., се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност могат да дават указания, след съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагане на въведените мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община.

IV. Областните управители, кметовете и държавните органи оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредителните мерки.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД