Въвеждане на информация в ЕИСИП

Изх. № РУО1-27311/11.07.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2021/2022 г., сесия август-септември, Ви уведомявам, че Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) вече е отворена за въвеждане на информация. Тъй като сроковете в Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ и ДИППК през учебната 2021/2022 г., определен със заповед № РД 09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката не са променени, следва незабавно да регистрирате заявленията за допускане до ДЗИ в софтуерния продукт. Напомням, че училищата трябва да разпечатват и предоставят на учениците само служебни бележки, получени от системата чрез бутон „Служебни бележки/заявления“. Целта на тези бележки е зрелостникът да получи уверение, че заявлението му за допускане до ДЗИ е въведено вярно в ЕИСИП.

Необходимо е да въведете предложения за оценители, квестори, учители консултанти, учители по чужд език за четене на текст и технически лица, както и зали за провеждане на ДЗИ. При определяне на залите и служебните лица е необходимо да обезпечите зрелостниците от повереното Ви училище, като вземете предвид не само броя на подадените заявления, но и броя и вида на изпитите, на които ще се явяват зрелостниците. Ако е възможно, моля да подадете максималния брой зали и/или служебни лица.

В срок до 13.07.2022 г., следва да изпратите на имейл [email protected] сканирани декларации от директора за коректно попълнена информация в Единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) и декларации по чл. 83, ал. 9 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и сканирани декларации по чл. 83, ал. 9 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците на лицата, предложени в ЕИСИП за оценители, квестори, консултанти, учители по чужд език и технически лица.

Приложение:

  1. Декларация за коректно попълнена информация в ЕИСИП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД