Въвеждане на отсъствия в НЕИСПУО

Изх. № РУО1-28527/02.10.2019г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-336/01.10.2019 г. на министъра на образованието и науката и вх. № РУО1-28181/01.10.2019 г. в РУО София-град, Ви информирам, че е необходимо:

Информация за отсъствията да се подава ежемесечно от всички директори на училища и детски градини за всички направени през предходния месец отсъствия (по уважителни причини и без уважителни причини) на децата и учениците в дневна, вечерна и комбинирана форма на обучение, както и за учениците в задочна и индивидуална форма и децата на почасова организация на учебния ден за периодите, в които за тях са предвидени присъствени занятия. Данни за отсъствията следва да се подават за децата в задължително предучилищно образование (трета възрастова подготвителна група и четвърта възрастова подготвителна група) и за учениците от 1-ви до 12-ти клас. Отсъствията на учениците се отбелязват в учебни часове, а на децата в подготвителна група – в дни.

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, в сила от 01.08.2019г., когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от 5 учебни часа от ученик, за който няма уважителни причини, месечната помощ на родителя за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се прекратява за една година.

Данните за направените отсъствия през месеца се въвеждат в приложенията за подаване на данни към НЕИСПУО (АдминЛ, АдминПро, АдминС) и се подават към Информационната система на образованието – модул „Отсъствия на децата и учениците“ от 1-во до 4-то число на следващия месец. Данните се подават чрез текстови файл, генериран от приложенията АдминЛ, АдминПро, АдминС за регистриране на отсъствията, и се подписват с електронен подпис.

Обръщам внимание, че за да се подават коректно данните за отсъствията трябва да се спазват следните изисквания:

 1. От 1 до 4 число на всеки месец, всички детски градини, училища, и центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в системата на предучилищното и училищното образование подават данни за отсъствията на децата и учениците за изминалия месец. Данните се подават от директора на образователната институция с електронен подпис. При подаване на данните трябва да се обърне внимание на следното:
 • В случаите, в които данните се подават автоматизирано от електронни дневници или други външни информационни системи, е необходимо да се спазва формата на електронния файл, описан в модул „Отсъствия на децата и учениците“.
 • В ежемесечния файл с отсъствията се включват всички деца и ученици в присъствени и неприсъствени форми на обучение (вкл. задочна, вечерна, индивидуална, самостоятелна форма на обучение и т.н.). За ученици, за които не са били организирани присъствени занятия през месеца, се вписва брой отсъствия – „0″
 • В ежемесечния файл с отсъствията се включват и всички деца и ученици, които през месеца са преместени в друго училище/детска градина или са новозаписани, като се посочва броят отсъствия за периода, в който те са се обучавали в институцията
 • В ежемесечния файл с отсъствията се включват и всички деца и ученици, които са отпаднали през месеца, като за тях се подава статус „отпаднал“
 • От особена важност е за всички деца и ученици да бъде посочен правилно клас/група на обучение, включително за децата в подготвителни групи. При неправилно посочен клас/група в профила на класа или групата, данните няма да се обработят коректно от Агенция за социално подпомагане.
  1. На 15 число на всеки месец всички училища, детски градини и ЦСОП, в които има деца, на чиито родители ще бъдат спрени семейните помощи, ще получат известие по електронна поща.
  2. От 16 до 19 число на всеки месец:

Всяко училище, детска градина или ЦСОП, в което има деца или ученици, на чиито родители ще бъдат спрени семейните помощи, трябва да потвърди информацията в модул „Отсъствия на децата и учениците“. В случаите, в които детето/ученикът наистина е допуснал посочения брой отсъствия, или наистина е отпаднал/отписан, данните се отбелязват като „потвърдени“

 • В случаите, в които детето/ученикът не е допуснал посочения брой отсъствия (допусната е техническа грешка), или не е отпаднал/отписан, данните се отбелязват като „непотвърдени“. Причината за непотвърждаване се описва в полето за бележки. При допусната техническа грешка, данните се коригират допълнително в раздел „корекции“
 • В случаите, в които дете/ученик е преместен в друго училище/детска градина, но системата го отчита като „неучещ“, е необходимо данните да се съгласуват допълнително с приемащото училище.

Деца/ученици, които са заминали за чужбина се считат за отписани и техните семейни помощи за деца се спират.

Предвид голямата социална значимост на прилаганата мярка е необходима изключителна точност и коректност при подаване на информацията за всяко дете и ученик, както и стриктно спазване на сроковете по определения график.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед №РД02-2183/30.09.2019 г.

на началника на РУО – София-град/