Във връзка със зачестили сигнали относно отказ за приемането на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училища

Изх. № РУО1-31708/11.11.2019 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със зачестили сигнали относно отказ за приемането на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училища, Ви напомням следното:

  1. В изпълнение на чл. 192, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ детските градини и училищата са длъжни да приемат деца и ученици със специални образователни потребности. Отказ е допустим единствено в случай, че в група в детска градина и в паралелка в училище се обучават три деца и ученици със специални образователни потребности
  2. Съгласно чл. 120, ал. (1) от Наредбата за приобщаващо образование, в сила от 27.10.2017 г., приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 декември 2018г. директорът на детската градина или училището назначава ресурсен учител за дългосрочна допълнителна подкрепа, когато в групата в детската градина или в паралелката се обучават до 3 деца или ученици със специални образователни потребности.

(2) За децата и учениците с краткосрочна допълнителна подкрепа директорът може при необходимост да подаде заявление за осигуряване на ресурсни учители и други педагогически специалисти от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от център за подкрепа за личностно развитие, от Държавния логопедичен център, от специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.

 

Обръщам внимание, че предвид гореизложеното, при свободни места в група или паралелка следва да запишете детето или ученика със специални образователни потребности в изпълнение на чл. 103 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието на науката за организация на дейностите в училищното образование.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД