Спазване на принципа за деполитизация в системата на предучилищното и училищното образование

Изх. № РУО1-32466/02.09.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Указ № 213 на Президента на Република България за разпускане на 47-ото Народно събрание на Република България на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., Ви информирам следното: съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагане на идеологически и/или религиозни доктрини и се забранява осъществяване на политическа и партийна дейност. В този смисъл разпоредбите на чл. 219, ал. 2 и ал. 7 рт ЗПУО регламентират по отношение на педагогическия и непедагогическия персонал в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, че при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство следва да бъдат политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.

Началниците на регионалните управления-на образованието (РУО) и служителите по служебно и трудово правоотношение в РУО съгласно чл. 254, ал. 4 и чл. 255, ал. 5 от ЗПУО са длъжни при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство да не осъществяват политическа и партийна дейност и са длъжни да бъдат политически неутрални, като не може да използват служебното си положение за оказване на политическо или. партийно въздействие върху институциите и върху участниците в образователния процес и не може да използват служебни ресурси за политически или партийни цели.

Съгласно чл. 18 от Закона за държавния служител (ЗДСл) изпълнението на държавната служба се основава на принципите на законност, лоялност, отговорност, стабилитет, политическа неутралност и йерархична подчиненост. По отношение на началниците и служителите на РУО, които са държавни служители, се прилага също чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 2, т. 7 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, според които разпоредби държавният служител при изпълнение на своята служба трябва да бъде политически неутрален и да не допуска лични или чужди политически пристрастия при изпълнението на служебните задължения.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 161 от Изборния кодекс кандидатите за народни представители на предстоящите извънредни парламентарни избори ползват задължително по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията за изборите до обявяване на изборните резултати.

Настоящото писмо следва да бъде сведено до знанието на персонала на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование на територията на областта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД