Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Рег. № РУО1-16064/ 30.06.2020 г.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Уникален номер на поръчката: 03423-2020-0001

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“.

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16044

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/66440

Краен срок за подаване на оферти: 17.07.2020 17:30

  Документация и образци

Документация и образци