Възможност за кандидатстване по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение за 2020 г.

Изх. № РУО1-13104/05.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-12819/ 04.06.2020 г. Ви уведомявам за възможността да кандидатствате по Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение за 2020 г. с проектни предложения по теми, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на онлайн обучение, осъвременяване на материално-техническата база, кампании в партньорство с други институции в областта на безопасността на движението по пътищата.

Информация за изисквания, насоки за кандидатстване и формуляр са публикувани на електронния портал на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“ – Програми и проекти – https://www.sofia.bg/childrens-movement-safety-council.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 25.06.2020 г. до 17.30 часа в деловодството на Столична община.

За допълнителна информация: Невена Димитрова – главен експерт в дирекция „Спорт и младежки дейности“, тел. 02 9461118, 0889 911 297

Приложение: обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД