Възможност за партньорство по Еразъм+ с Europa-Haus Leipzig

Изх. № РУО1-8952/25.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8379/22.02.2022 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката – Дирекция „Професионално образование и обучение“, информира от името на Министерство на външните работи, че посолството на Федерална република Германия, от името на г-н Кристиан Дитц – изпълнителен директор на Europa-Haus Leipzig,   е изразило желание и готовност за партниране с образователни институции от Република България чрез предоставяне на възможност за стаж на ученици, получаващи професионално образование и обучение, в рамките на подпрограмата „КА1“ на „Еразъм+“. Единият от критериите за участие на учениците са комуникативни знания на немски език.

Приложено Ви изпращам рекламен флаер от Europa-Haus Leipzig на немски език, с неофициален превод на български език.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД