Възстановяване на присъствен учебен процес за учениците от I до IV клас.

Изх. №РУО1-36594/05.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо №9105-382/05.11.2021 г. с вх. №РУО1-36560/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас.

Линкове за попълване на исканите справки ще получите на електронните пощи на училищата.

Приложения:

  1. Декларация за съгласие от родители на ученици със специални образователни потребности.
  2. Декларация за съгласие от родители на ученици.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД