Възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Изх. № РУО1-30421/21.09.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННА И МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-230/21.09.2023 г. с вх. №РУО1-30272/21.09.2023 г. относно възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език на деца и ученици, търсещи или получили закрила, деца в задължителна предучилищна възраст (подготвителни групи) и ученици в задължителна училищна възраст, в това число на деца и ученици от Украйна, получили временна закрила в Р България, Ви предоставям следната информация:

Допълнително обучение по български език като чужд се осъществява при условията и по реда на Наредба № 6 от 1 1 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език, като се провежда индивидуално или в група — по решение на директора на приемащото училище, съответно детска градина. Групите се сформират от деца от една и съща възрастова група и от ученици от един и същ образователен етап.

Обучението на учениците се провежда по учебни програми, разработени за българския език като чужд по нивата на Общата европейска езикова рамка и утвърдени от министъра на образованието и науката, а в детските градини — с програми, изработени от учителя в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование и програмната система на детската градина.

Допълнителното обучение по български език като чужд на учениците, търсещи или получили закрила, и за мигранти не се оценява съгласно действащата нормативна уредба, провежда се в часове извън училищния учебен план в рамките на 12 месеца и се финансира чрез бюджетите на училищата на базата на проведен лекторски час, като изразходваните средства се възстановяват по бюджетите на училищата.

Възстановяването на средствата за обучението на дете/ученик или група може да се осъществи на два етапа — в края на всеки учебен срок, или след приключване на обучението — в края на учебната година.

Напомняме, че информация за разработени учебни помагала за начален етап А1 и А2, както и други полезни образователни ресурси, можете да откриете на електронната страница на Министерството на образованието и науката в рубриката „Приобщаващо образование“ на следния линк: https://web.mon.bg/bg/100681

Във връзка с възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд, съгласно Наредба № 6 от 1 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език, на деца и ученици, търсещи или получили закрила, деца в задължителна предучилищна възраст и ученици в задължителна училищна възраст, в това число на деца и ученици от Украйна, получили временна закрила в Р България,  както и мигранти и по повод приключването на учебната 2022/2023 година, моля да предоставите информация за проведеното обучение по образец, както следва:

– таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1);

– отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2). Моля да попълните точно таблицата (Приложение 2), като вземете предвид, че в съответните клетки е интегрирана формула, която не трябва да се изтрива.

Данните за проведеното от детските градини и училищата до края на учебната 2022/2023 година (включително и през лятната ваканция) допълнително обучение по български език като чужд следва да бъдат подадени до РУО – София-град до 29.09.2023 г. на адрес [email protected]

За допълнителна информация можете да се свържете със Станислав Георгиев, старши експерт по български език и литература в РУО – София-град – тел. 0886036734, на 28 или 29 септември 2023 г.

Приложения:

  1. Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1)
  2. Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД