Възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г.

Изх. № РУО1-29460/ 01.08.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ ВРЕМЕННА И МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-279/01.08.2022 г. с вх. №РУО1-29384/01.08.2022 г. относно възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език на деца и ученици, търсещи или получили закрила, деца в задължителна предучилищна възраст (подготвителни групи) и ученици в задължителна училищна възраст, в това число на деца и ученици от Украйна, получили временна закрила в Р България, Ви информирам следното:

С оглед на значително повишения брой деца и ученици, получили закрила, за които следва да се осигури допълнително обучение по български език като чужд, и предвид намаляване на административната тежест Министерството на образованието и науката разработи нова форма за предоставяне на информацията за възстановяване на средствата, която включва:

  • Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1);
  • Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2).

Данните за проведеното от детските градини и училищата до края на учебното време на учебната 2021/2022 година допълнително обучение по български език като чужд следва да бъдат подадени до РУО – София-град до 04.08.2022 г.

*Информацията, която вече е постъпила в Министерството на образованието и науката с приложени копия на съответните документи, ще бъде обработена и средствата ще бъдат възстановени на съответните институции.

За проведено допълнително обучение по български език като чужд на деца и ученици, получили закрила, през лятната ваканция на учебната 2021/2022 година информацията следва да бъде бъдат подадени до РУО – София-град до 05.09.2022 г.

 

Моля да попълните точно таблицата (Приложение 2), като вземете предвид, че в съответните клетки е интегрирана формула, която не трябва да се изтрива.

Сканираната таблица с информация за проведеното допълнително обучение по български език (Приложение 1) и таблицата (Приложение 2) във формат EXCEL изпратете на адрес [email protected] в посочените срокове.

За допълнителна информация можете да се свържете със Станислав Георгиев, старши експерт по български език и литература в РУО – София-град – тел. 0886036734.

 

Приложения:

  1. Таблица с информация за проведено допълнително обучение по български език като чужд от институцията в системата на предучилищното и училищното образование (Приложение 1)
  2. Отчетна таблица за провеждане на български език като чужд (Приложение 2)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД