Вътрешни правила в СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за учебната 2020/2021 година.

Вътрешни правила в СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ за учебната 2020/2021 година.

(Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.), обн., ДВ. бр.43 от 13.05.2020 г. и Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, и съгласно решение на педагогически съвет от 14.05.2020 г.)

            

УВАЖАЕМИ БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 38, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Раздел IV от Наредба №10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование (изм. и доп. с ДВ бр. 43 от 13.05.2020 г.), доклад на директора на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ (СМГ), с вх. № РУО 1-10837/15.05.2020 г., с оглед създаване на ред и организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил „Математически“ и профил „Природни науки“ за учебната 2020/2021 г., Ви предоставям Вътрешни правила в СМГ „Паисий Хилендарски“ за реализирането на държавен план-прием на ученици в V клас в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, приети с решение на педагогически съвет от 14.05.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД