„В пантеона на Свободата“ – литературно четене на Ботевите стихотворения на 2 юни 2021 г.

Изх. № РУО1-16855/ 31.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От  2012 г. до 2016 г. на 2. юни  – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, РИО – София-град и Столична община реализираха в метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ритуално четене на Ботевата поезия. Проектът „Ученици четат Ботев в метрото“ беше осъществен от ученици от столичните училища. Поради отворения характер и принципа на доброволно участие инициативата привлече учени от БАН, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, граждани, намери широко отражение и в средствата за масова информация.

От 2019 г. дадохме ново начало на проекта и ново име – „В пантеона на Свободата“. По този начин променяме насочеността и разширяваме досегашния му обхват, но съхраняваме и обогатяваме идеята, поставена още със стартирането.

Съинициатор и съорганизатор на проекта е Столична община, чиято подкрепа е гарант за успешната му реализация. Тази година инициативата се осъществява с техническата подкрепа  на Младежката неправителствена организация „моКактус“.

Проектът има за цел да възстанови процеса на инициация – личностна трансформация, осъществяваща се чрез преход от едно ниво на съзнанието към друго, по-висше. Съгласно теорията на проф. Панов, изследовател на Ботевата поезия, този процес е заложен в творбите на гениалния поет, но е закодиран в начина на подреждането им в сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“. Чрез прочита на поетичните текстове в този тържествен момент и по определен ред участниците навлизат в замисления от Ботев ритуал на поетапен отказ от личното, битовото и делничното и възприемането на обществения идеал като водещ мотив в решенията и постъпките на индивида. Така егоистичното у човека, осмяно в сатиричните творби, бива категорично отхвърлено и заменено от решението за лична жертва в името на всеобщото благо – свободата.

Същевременно чрез стихотворенията „Обесването на Васил Левски“ и „Хаджи Димитър“ поетът революционер дава начало на изграждането на българския Пантеон на героите – духовен храм, в който нацията съхранява паметта пред подвига и се прекланя пред своите герои.

Големият продължител на това дело, наследено и обогатявано и днес, е народният поет Иван Вазов с цикъла оди „Епопея на забравените“, обезсмъртил имената на Възрожденците – просветители и революционери. На 22 септември 2021 г. реализацията на проекта „В пантеона на Свободата“ ще продължи пред и гроба на Иван Вазов на ул. „Московска“ с четене на творбите от цикъла „Епопея на забравените“.

Своеобразното „посещение“ на този храм в деня на всенародна почит води до проникване в същността на българското, в невидимата от делничното традиция, която сплотява, съединява и ни прави силни.

Ритуалното четене ще се осъществи от ученици от столичните училища в пространството пред и около паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. Участниците ще разположат знамената на Република България и на Европейския съюз, портрета на Христо Ботев на паметника „Левски“, знамената на училищата, чиито патрони са националните герои, възпети от двамата поети. Очакваме към събитието да се присъединят ученици, учители, родители, граждани. Събитието ще се излъчи онлайн по интернет с цел приобщаването на сънародниците ни у нас и в българските училища по света.

Четенето ще се реализира на 02.06.2021 г., сряда, между 10:30 и 12:30 ч. пред и около паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. Участниците (индивидуално или в малки групи) ще четат по ритуалния ред стихотворенията от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“, като този етап от четенето ще приключи непосредствено преди 12 ч. Преди зазвучаването на сирените, призоваващи да отдадем почит към героите на България, участниците и присъстващите на събитието ще се групират с лице към паметника на Васил Левски. След заглъхването на сирените групата ще прочете в хор Ботевото стихотворение „Хаджи Димитър“.

За реализацията на инициативата очакваме да я разясните на учителите и учениците от Вашето училище и да съдействате на желаещите да участват в четенето, като вземете предвид, че подходящи за участие в това тържествено събитие са ученици от гимназиалния етап, които са изучавали и познават творчеството на Ботев и Вазов. За целта от особено значение е учениците да бъдат подпомогнати от учителите по български език и литература.

Целта ни е проектът да стане традиционен и поради уникалния си характер да се превърне в още една от специфичните отличителни черти на София.

Организацията и координацията по изпълнението на проекта от страна на РУО – София-град е възложена на старши експертите по български език и литература Станислав Георгиев – тел. 0886036734, e-mail: [email protected]; и Събка Попова – тел. 0886024275, e-mail: [email protected]. Очакваме незабавно да се свържете с тях с информация за участие в хоровото четене на ученици от Вашето училище, както и за съдействие при реализацията на инициативата.

Считаме, че присъединяването към ритуалното четене „В пантеона на Свободата“ е особено важно и е чест за всеки участник.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД