Годишна план-програма за БДП за 2021 година на институциите

Изх. № РУО1-16300/26.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-100/23.03.2021 г., вх. № РУО 1-9236/23.03.2021 г., относно План за действие 2021 г. за БДП на МОН и заповед № РД 09-660/15.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за неговото утвърждаване, и писмо с изх. № РУО 1-9363/24.03.2021 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че в срок до 04.06.2021 г. следва да попълните справка за утвърдената годишна план-програма за БДП за 2021 година на поверената Ви образователна институция на адрес https://forms.gle/WAp84knPeoNrJ2Ss7 .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД