Годишна план-програма за БДП, Регистър за дейности за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите за осигуряване на дейностите по БДП

Изх. № РУО1-26449/13.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ                                                                                   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-100/23.03.2021 г., вх. № РУО 1-9236/23.03.2021 г., напомням, че всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование следва да има утвърдена план-програма за БДП за 2021 година.

Годишните план-програми следва да бъдат мултиплицирани образци на Плана за действие 2021 г. за БДП на МОН. Те трябва да представят в обобщен вид специфичните мерки, които по компетентност ще се изпълняват от институцията. Мерките за БДП на институцията се разпределят по стратегически цели и тематични направления, като мерките следва да са в съответствие с ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката. Номерациите на целите, направленията и мерките са задължителни и конкретно отговарят на Плана. В програмите се включват освен мерките, предвидени по Плана, и мерки по плановете на общинските комисия по БДП, като се спазва номерацията, която отговаря логически и най-пълно на заложеното в Плана. Годишните план-програми след утвърждаването им от директора на институцията се публикуват на официалната страница на детската градина, училището или ЦПЛР.

Напомням, че РУО – София-град поддържа Регистър за дейности за квалификация на учителите – членове на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите за осигуряване на дейностите по безопасност на движението по пътищата. Обръщам внимание за своевременно отразяване на дейностите за квалификация на учителите, членовете на Училищните комисии по БДП, директорите и заместник-директорите, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им на следния адрес: https://forms.gle/ZubM8bxg1iWwzTFQ9

 

Приложение:

  1. План за действие 2021 г. за БДП на МОН.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД