Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища

Изх. № РУО1-11295/08.04.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-11107/05.04.2024 г., Ви уведомявам, че е разработена съвместна годишна програма на министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката, която е качена на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“, раздел „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“.

Допустими бенефициенти по програмата са:

 • общината (за общинските училища);
 • държавните училища, финансирани от МОН, МК и ММС.

По програмата е предвидено изпълнението на три модула, а към всеки модул са разработени по две дейности, както следва:

 • Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“
 • ДЕЙНОСТ I „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на голям физкултурен салон“;
 • ДЕЙНОСТ II „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“.
 • Модул 2 „Основен ремонт, реконструкция или дострояване на съществуващи физкултурни салони или зали за спорт“
 • Модул 3 „Изграждане и ремонт на открити спортни площадки“
 • ДЕЙНОСТ I „Изграждане на нова спортна площадка“;
 • ДЕЙНОСТ II „Ремонт на съществуваща спортна площадка“.

Съгласно процедурата за кандидатстване по програмата:

 • общинските училища подават документите в Столична община. В срок до 07.06.2024 г. Столична община подава в МОН попълнен формуляр за кандидатстване с приложените към него съпътстващи документи.
 • държавните училища, финансирани от МОН, до 17.00 часа на 05.2024 г., подават попълнения формуляр за кандидатстване с приложените към него съпътстващи документи в РУО – София-град с придружително писмо по електронен път (СЕОС или ССЕВ).

 

Програмата е публикувана на сайта на МОН в секция „Програми и проекти“, раздел „Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“.

За допълнителна информация и пояснения допустимите бенефициенти могат  да се обръщат към:

 • Сашка Владимирова – ръководител на програмата, началник отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/ 92 17 652, e-mail: [email protected];
 • Велимир Бенов – държавен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 479, e-mail: [email protected];
 • Константин Бояджиев – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/ 92 17 550, e-mail: [email protected];
 • Анета Ботева – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция, „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/ 92 17 448, e-mail: [email protected];
 • Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/ 92 17 674, e-mail: [email protected];

 

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД