Годишна среща с директорите на училищата, ЦСОП, ЦПЛР и СОЗ

Изх. №РУО1-28022/02.09.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ

ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Традиционната работна среща с директорите във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2021/2022 учебна година ще се проведе на 09.09.2021 г. от 14.00 часа  в двора на 18. Средно училище „Уилям Гладстон“.

Отчитайки епидемичната обстановка, моля всяка образователна институция да бъде представена от директора, а при невъзможност от неговото участие – от един представител на училищното ръководство или педагогическите специалисти.

Очаквамe Ви с благодарност за Вашата отдаденост на образователната мисия и вяра в силата на екипната ни работа!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД