Годишни награди на Регионално управление на образованието София-град за 2020 г.

Изх. № РУО1-17227/ 07.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение заповед № РД01-282/ 16.06.2020 г. на началника на РУО – София-град относно годишните награди на Регионално управление на образованието София-град за 2020 г.

Информацията следва да доведете до знанието на наградените от Вашата образователна институция педагогически специалисти.

 

Приложение:

  1. Заповед № РД 01-282/ 16.06.2020 г. на началника на РУО –София-град.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД