Годишни план-програми за действие за БДП за 2022 г.

Изх. № РУО1-7828/17.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с прилагане на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021–2030 г. и Плана за действие 2021–2023 г. към нея Ви уведомявам, че в срок до 28.02.2022 г. следва да утвърдите или да актуализирате годишните план-програми за БДП за 2022 година.

Годишните план-програми следва да бъдат мултиплицирани образци на Плана за действие за БДП на МОН. Те трябва да представят в обобщен вид специфичните мерки, които по компетентност ще се изпълняват от институцията. Мерките за БДП на институцията се разпределят по стратегически цели и тематични направления, като те следва да са в съответствие с ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката. Номерациите на целите, направленията и мерките са задължителни и конкретно отговарят на Плана. Освен мерките, предвидени по Плана, в програмите се включват и мерки по плановете на общинските комисия по БДП, като се спазва номерацията, която отговаря логически и най-пълно на заложеното в Плана.

След утвърждаването им от директора на институцията Годишните план-програми се публикуват на официалната страница на детската градина, училището или ЦПЛР.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД