График за получаване на хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град

Изх. №  РУО1-31314/06.11.19г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че разпространението на хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град ще се извърши по следния график:

7.11.2019 г.: 117 СОУ,170 СОУ, 74 СУ, 141 ОУ, 68 СОУ, 84 ОУ, 105 СОУ и 55СОУ

8.11. 2019 г.:  36 СУ, 44 СУ, 14 СОУ, 113 СУ, 67 ОУ и 92 ОУ

11.11. 2019 г.:  93СУ, 128 СУ, 52 ОУ, 1 СУ, 12 СОУ, 40 СУ, НСУ СОФИЯ и 78 СУ

12.11. 2019 г.:  21 СУ и 121 СУ

При получаване следва да се подпише приемо-предавателен протокол, като доставчикът има грижата да предостави едно копие на РУО-София-град.

Образователните институции извън посочените в графика могат да получат съответните количества хартия както следва в Приложение 1.

 

Приложение 1:

Разпределение на училищата по райони.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД