График за провеждане на дейностите по кариерно ориентиране за м. март 2020 г. по Дейност 6 на проект „Подкрепа за успех”

Изх. № РУО1-5753/02.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

включени в проект „Подкрепа за успех”

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно чл. 62 от Указания на МОН за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, дейностите за кариерно ориентиране на на ученици от V-VII клас, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, се осъществяват от кариерните консултанти от Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), създадени по реда на чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. За София – град, това е  Центърът за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране – София (ЦПЛР – КОК – София).

Съгласно чл. 67 от Указанията: „Директорите на училищата осигуряват необходимите условия за изпълнението на дейностите по кариерно ориентиране с учениците”.

Моля за Вашата активна роля за ползотворно сътрудничество при реализирането им.

Експертите от териториалния екип за управление на проекта към РУО – София-град (ТЕУП) ще координират дейностите и ще оказват необходимото съдействие за осигуряване на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на проекта на областно ниво.

Успешното реализиране на Дейност 6 по проекта зависи от доброто взаимодействие на директора на центъра и на кариерните консултанти с директорите на училищата, включени в него.

Очаквам  това да бъде едно успешно партньорство до приключването на проекта!

 

Приложение: График за провеждане на дейностите по кариерно ориентиране за м. март 2020 г. по Дейност 6 на проект „Подкрепа за успех”

 

Допълнителна информация и контакти:

Мария Сотирова

Директор на ЦПЛР – КОК-София

 

тел. за връзка: 02/4949792,3; GSM: 0889038814

e-mail: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД