График за провеждане на съвещания с учителите по учебни предмети за учебната 2023/2024 година

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО 1- 29351/14.09.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат съгласно приложения към настоящото писмо график.

Моля да осигурите присъствието на учителите от съответната предметна област без да се нарушава организацията на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД